Týdenní stacionář Vilová

Kontakty:

Vilová 2
Praha 10   

Mgr. Zdenka Brkalová
Vedoucí střediska
Tel.: +420 274 814 385
Mob.: +420 774 724 573

Stála služba +420 774 724 197 

Jana Haužvicová
pracovník sociální péče
pověřen vedením služby týdenního stacionáře
mobil: +420 777 724 571
e-mail: hauzvicova@dssv-vlasska.cz
   

Charakteristika místa poskytované služby:

Služba týdenní stacionář je poskytována v lokalitách Vilová a Doubravčany.

Týdenní stacionář Vilová se nachází ve starší vilové zástavbě nedaleko stanice metra Strašnická. Je dostupná od tramvajových linek č. 22, 26, 7, 19, ze stanic Strašnické krematorium, Strašnická nebo v Olšinách. Je obklopena menší zahradou, která umožňuje posezení venku.

Ve středisku Vilová je  provozována služba týdenní stacionář spolu se službou centrum denních služeb.

Klientky jsou ubytovány v jedno, dvou a třílůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím, situovaných v prvním poschodí a nově rekonstruovaném podkroví domu.

Pro denní aktivizační činnosti TS je určena místnost v prvním patře domu, zařízená jako textilní dílna. Ostatní prostory sdílí stacionář se službou centrum denních služeb.  V suterénu se nachází dobře vybavená keramická dílna a v areálu zahrady malá tělocvična a fitness. Ke stravování slouží jídelna v přízemí, s přilehlou kuchyní, zařízenou pro servírování stravy a mytí nádobí. Jídla jsou dovážena z centrální kuchyně DSSV ve speciálních nádobách ve speciálním autě. Jídelna slouží zároveň jako společenská místnost, v níž se konají společné programy klientů nebo setkání s rodiči a návštěvami.

Cílová skupina uživatelů služby:

V týdenním stacionáři se poskytují pobytové služby osobám s mentálním postižením, rozhodující věk pro přijetí do služby je od 19 do 64 let.  Uživateli této služby jsou mobilní klienti se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech, zejména schopností zajistit si osobní péči, používání veřejných míst a služeb a uplatňování práv a nároků.

Do cílové skupiny nespadají:

 • osoby imobilní,
 • osoby, u kterých psychické nebo tělesné postižení převládá nad postižením mentálním tak zásadním způsobem, že vyžadují specifickou odbornou péči, kterou jim služba není schopna poskytnout (nepřetržitá lékařská péče, podpůrná přístrojová léčba, uzavřené oddělení),
 • lidé, kteří potřebují bezbariérový provoz,
 • osoby trpící psychickou poruchou osobnosti na základě psychiatrické diagnózy, která by narušovala klidné soužití s ostatními uživateli služby.

Poslání služby:

Posláním naší služby je snaha o začlenění uživatelů do běžného společenského života.

Cíle služby:

 • 80% uživatelů všech služeb se bude orientovat v přirozeném místním společenství.
 • Pro prohloubení kontaktů (veřejnost, rodiče, přátelé) zorganizovat dvě společenské akce ročně.
 • 75% uživatelek se zapojí do veřejných prezentací tvůrčích aktivit DSSV.

Principy služby:

 • Dodržování práv a svobod člověka, zejména práva na soukromí, důstojnost, práva si stěžovat, práva volby, práva na poskytování služby bezpečné a odborné.
 • Úcta a respekt k uživateli.
 • Respektování emocionální vazby našich uživatelů k zařízení.
 • Podpora samostatnosti a nezávislosti uživatele.
 • Poskytování služby dle individuálních potřeb uživatele a přizpůsobování služby jejich potřebám.
 • Využívání běžných služeb veřejnosti, přirozených vztahů, spolupráce s rodinou a přáteli.
 • Poskytování služby kvalifikovaným personálem.
 • Trvalá snaha o vzájemné partnerství a důvěru zaměstnanců a uživatelů.
 • Otevřenost poskytování služby vůči uživatelům.

Přijímání a jednání s klientem:

Uživatel je přijímán do služby týdenního stacionáře vždy na základě žádosti o umístění, kterou zájemce o službu, případně jeho opatrovník, podá k sociální pracovnici ředitelství Vlašská. Při dalším jednání se zájemcem o službu bude vždy již přítomen pracovník služby, o kterou má žadatel zájem. V případě, že se zájemce o službu dohodnou na rozsahu čerpání služby, uzavřou spolu vždy písemnou smlouvu.

Smlouva obsahuje zejména označení smluvních stran, cíl poskytované služby (osobní cíl uživatele), druh sociální služby, místo a čas poskytování sociální služby, výši úhrady za sociální službu a způsob jejího placení, ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb, výpovědní důvody a výpovědní lhůty a dobu platnosti smlouvy.

Volit rozsah a míru služby je možno v následujících oblastech:

 • ubytování,
 • úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
 • zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, v rozsahu 3 hlavních jídel, přesnídávky a odpolední svačiny,
 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 • pomoc při použití WC,
 • pomoc při oblékání a svlékání,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
 • pomoc při podávání jídla nebo pití,
 • pracovně vzdělávací činnost,
 • pomoc při upevnění a obnovení kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 • vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí..

Volit rozsah a míru fakultativních činností je možno v následujících oblastech:

 • doprava uživatele do střediska auty zařízení,
 • individuální doprava uživatele autem zařízení,
 • individuální doprovod uživatele zaměstnancem poskytovatele,
 • doprava uživatele MHD do střediska s pracovníkem poskytovatele,
 • používání vlastních elektrospotřebičů na pokoji.

Odmítnutí poskytnutí sociální služby lze v následujících případech:

 • DSSV neposkytuje typ služby, o který osoba žádá.
 • Žadatel nespadá do cílové skupiny služby.
 • Služba nemá volnou kapacitu.
 • Stávající uživatel služby hrubým způsobem porušuje nebo nedodržuje podmínky uzavřené smlouvou. Tyto důvody jsou ve smlouvě obsaženy.
 • Pokud žadatel žádá o stejný druh služby, ze které byl, z důvodů hrubého porušování povinností vyplývajících ze smlouvy, v době kratší než 6 měsíců, vypovězen.

Ukončení poskytované služby:

Poskytovaná služba může být ukončena ze strany uživatele i poskytovatele sociální služby z důvodu stanovených ve smlouvě.

Úhrady za poskytovanou službu:

Ceník úhrad týdenního stacionáře pro uživatele je povinnou součástí smlouvy o poskytování služeb a řídí se platnou vyhláškou  č. 505/2006 Sb.  § 17 a zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
Kompletní ceníky poskytovaných služeb

Počet volných míst pro klienty:

Kapacita této pobytové služby je 8 lůžek. V současné době je kapacita naplněna.

Leták služby:

Týdenní stacionář – středisko Vilová

Fotogalerie střediska: