Týdenní stacionář Doubravčany

Kontakty:

Obec Doubravčany, čp. 12
281 44 Zásmuky
okres Kolín

Markéta Hudcová
vedoucí přímé péče – pověřena vedením střediska
telefon: +420 321 796 431
e-mail: marketa.hudcova@dssv-vlasska.cz

Martina Lásková
vedoucí zdravotního úseku
telefon: +420 321 796 431
e-mail: martina.laskova@dssv-vlasska.cz

Jan Hurych
vedoucí provozního úseku

Charakteristika místa poskytované služby:

Služba týdenní stacionář je poskytována v lokalitách Vilová a Doubravčany.
Týdenní stacionář Doubravčany se nachází 52 km od Prahy směrem na Kutnou Horu nedaleko města Zásmuky. Jedná se o bývalý mlýn, který byl přebudován v posledním desetiletí minulého století. Centrální dům je dvoupatrový se zvýšeným podkrovím. V přízemí se nachází kuchyň, kancelář vedoucího střediska, kancelář hospodářky, sklady, kotelna, vodárna, prádelna, dílna a šatna.
V prvním podlaží najdeme společenskou halu, jídelnu, místnost pro návštěvy, kancelář vedoucí přímé péče, místnost pro pracovníky v přímé péči a pracovnu s relaxační místností.
Druhé podlaží je ložnicové. Jedno, dvou a třílůžkové pokoje doplňuje sesterna a izolační pokoj.
Třetí, podkrovní patro charakterizuje tělocvična. Jsou zde i tři pokoje pro klienty, kteří nepotřebují v nočních hodinách stálou asistenci.
V dalších budovách areálu střediska najdeme keramickou dílnu, zahradnickou dílnu, truhlářskou dílnu a garáže. Budovy obklopuje tříhektarový pozemek, zahrada, pole, rybník a louky. O tyto pozemky se zaměstnanci spolu s klienty střediska podle svých schopností starají.
Spojení z Prahy je možné autobusem číslo 381 ze zastávky Háje. Cesta trvá přibližně jednu hodinu.

Cílová skupina uživatelů služby:

V týdenním stacionáři se poskytují pobytové služby osobám s mentálním postižením, rozhodující věk pro přijetí do služby je od 19 do 64 let. Věková skupina nad 64 let je určena výhradně stávajícím klientům. Uživateli této služby jsou mobilní klienti se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech, zejména schopností zajistit si osobní péči, používání veřejných míst a služeb a uplatňování práv a nároků.

Do cílové skupiny nespadají:

 • osoby imobilní,
 • osoby, u kterých psychické nebo tělesné postižení převládá nad postižením mentálním tak zásadním způsobem, že vyžadují specifickou odbornou péči, kterou jim služba není schopna poskytnout (nepřetržitá lékařská péče, podpůrná přístrojová léčba, uzavřené oddělení),
 • lidé, kteří potřebují bezbariérový provoz,
 • osoby trpící psychickou poruchou osobnosti na základě psychiatrické diagnózy, která by narušovala klidné soužití s ostatními uživateli služby.

Posláním služby:

Posláním naší služby je snaha o začlenění uživatelů sociální služby do běžného společenského života.

Cíle služby:

 • Zajistit 50% uživatelů služby využívání návazných zdrojů (kadeřnice, obchod, knihovna atd.)
 • U všech uživatelů prohlubovat kontakt s přirozeným prostředím, nabídnout všem uživatelům účast nejméně na třech společenských akcích s účastí veřejnosti, přátel a rodiny.
 • V rámci sportovního klubu Farmáři z Doubravčan zabezpečit nejméně třikrát do roka účast na sportovních akcích mimo středisko (SO, stolní tenis, petanque…).
 • Všem klientům nabídnout alespoň dvakrát do roka návštěvu kina nebo divadla.

Principy služby:

 • Dodržování práv a svobod člověka, zejména práva na soukromí, důstojnost, práva si stěžovat, práva volby, práva na poskytování služby bezpečné a odborné.
 • Úcta a respekt k uživateli.
 • Respektování emocionální vazby našich uživatelů k zařízení.
 • Podpora samostatnosti a nezávislosti uživatele.
 • Poskytování služby dle individuálních potřeb uživatele a přizpůsobování služby jejich potřebám.
 • Využívání běžných služeb veřejnosti, přirozených vztahů, spolupráce s rodinou a přáteli.
 • Poskytování služby kvalifikovaným personálem.
 • Trvalá snaha o vzájemné partnerství a důvěru zaměstnanců a uživatelů.
 • Otevřenost poskytování služby vůči uživatelům.

Jednání s klientem:

Uživatel je přijímán do služby týdenního stacionáře vždy na základě žádosti o umístění, kterou zájemce o službu, případně jeho opatrovník, podá k sociální pracovnici ředitelství Vlašská. Při dalším jednání se zájemcem o službu bude vždy již přítomen pracovník služby, o kterou má žadatel zájem. V případě, že se zájemce o službu dohodnou na rozsahu čerpání služby, uzavřou spolu vždy písemnou smlouvu.
Smlouva obsahuje zejména označení smluvních stran, cíl poskytované služby (osobní cíl uživatele), druh sociální služby, místo a čas poskytování sociální služby, výši úhrady za sociální službu a způsob jejího placení, ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb, výpovědní důvody a výpovědní lhůty a dobu platnosti smlouvy.
Volit rozsah a míru služby je možno v následujících oblastech:
 • ubytování,
 • úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
 • zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, v rozsahu 3 hlavních jídel, přesnídávky a odpolední svačiny,
 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 • pomoc při použití WC,
 • pomoc při oblékání a svlékání,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
 • pomoc při podávání jídla nebo pití,
 • pracovně vzdělávací činnost,
 • pomoc při upevnění a obnovení kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 • vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí..
Volit rozsah a míru fakultativních činností je možno v následujících oblastech:
 • doprava uživatele do střediska auty zařízení,
 • individuální doprava uživatele autem zařízení,
 • individuální doprovod uživatele zaměstnancem poskytovatele,
 • doprava uživatele MHD do střediska s pracovníkem poskytovatele,
 • používání vlastních elektrospotřebičů na pokoji..

Odmítnutí poskytnutí sociální služby lze v následujících případech:

 • DSSV neposkytuje typ služby, o který osoba žádá.
 • Žadatel nespadá do cílové skupiny služby.
 • Služba nemá volnou kapacitu.
 • Stávající uživatel služby hrubým způsobem porušuje nebo nedodržuje podmínky uzavřené smlouvou. Tyto důvody jsou ve smlouvě obsaženy.
 • Pokud žadatel žádá o stejný druh služby, ze které byl, z důvodů hrubého porušování povinností vyplývajících ze smlouvy, v době kratší než 6 měsíců, vypovězen.

Ukončení poskytované služby:

Poskytovaná služba může být ukončena ze strany uživatele i poskytovatele sociální služby z důvodu stanovených ve smlouvě.

Úhrady za poskytovanou službu:

Ceník úhrad týdenního stacionáře pro uživatele je povinnou součástí smlouvy o poskytování služeb a řídí se platnou vyhláškou  č. 505/2006 Sb.  § 17 a zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Počet volných míst pro klienty:

Kapacita této pobytové služby je 15 lůžek. V současné době je kapacita služby zcela zaplněna.

Leták služby:

Fotogalerie střediska: