Informace pro zájemce

Zájemce o sociální služby v Domově sociálních služeb Vlašská

 

Domov sociálních služeb Vlašská poskytuje v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb.,  ambulantní a pobytové sociální služby osobám s mentálním postižením ve věku 19 – 64 let se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech, zejména schopností zajistit si osobní péči, používání veřejných míst a služeb a uplatňování práv a nároků. Věková hranice nad 64 let je určena výhradně stávajícím klientům.

 

Sociální služby v Domově sociálních služeb Vlašská nejsou určeny pro:

 • osoby imobilní,
 • osoby, u kterých psychické nebo tělesné postižení převládá nad postižením mentálním i tak zásadním způsobem, že vyžadují specifickou odbornou péči, kterou jim služba není schopna poskytnout (nepřetržitá lékařská péče, podpůrná přístrojová léčba, uzavřené oddělení),
 • osoby, které potřebují bezbariérový provoz,
 • osoby trpící psychickou poruchou osobnosti na základě psychiatrické diagnózy, která by narušovala klidné soužití s ostatními uživateli služby.

 

V případě zájmu o poskytnutí sociální služby v DSSV je možné telefonicky nebo e-mailem domluvit schůzku se sociální pracovnicí DSSV nebo vedoucí vybrané sociální služby, při které bude zájemce informován o sociálních službách v DSSV, osobně si prohlédne naše zařízení a budou mu předány potřebné formuláře, které je možné stáhnout ZDE nebo jsou dostupné u sociálního pracovnice DSSV. Vyplněné formuláře lze doručit poštou na adresu Domov sociálních služeb Vlašská, Vlašská 25, 118 00 Praha 1) nebo přinést osobně sociální pracovnici DSSV (pondělí – pátek 8.30 – 14.30 hod., Vlašská 25, Praha 1).

 

Po přijetí formulářů je žádost znovu posouzena (vedoucí sociální služby, vedoucí zdravotního úseku, sociálním pracovníkem) a zájemce je písemně informován o výsledku řízení. V případě, že zájemce spadá do cílové skupiny DSSV, je-li volné místo ve vybrané sociální službě a ze strany zájemce zájem trvá, je následně domluven termín začátku poskytování sociální služby a podepsána Smlouva o poskytnutí sociální služby. V případě, že není ve vybrané sociální službě volné místo a zájemce spadá do cílové skupiny DSSV, je písemně o této skutečnosti informován a zařazen do evidence zájemců o sociální službu. V případě, že na základě poskytnutých informací a lékařských zpráv, zájemce nespadá do cílové skupiny DSSV nebo po získání podrobnějších informací nemá o sociální službu již zájem, je o této skutečnosti písemně informován.

 

K podání žádosti do Domova sociáních služeb Vlašská je nutné doložit:

(seznam dokumentů, které jsou potřeba doložit k žádosti naleznete ZDE)

 

 • Žádost o poskytnutí sociální služby v Domově sociálních služeb Vlašská

(dokument ke stažení ZDE nebo u sociální pracovnice DSSV)

 

 • Vyjádření lékaře

(dokument ke stažení ZDE nebo u sociální pracovnice DSSV, vyplňuje ho praktický lékař)

 

 • Lékařské zprávy od odborných lékařů

(je-li zájemce v péči psychiatra, neurologa aj. je vyžadována vždy aktuální lékařská zpráva)

 

 • Kopie důchodového výměru od ČSSZ za aktuální rok

(doloží zájemce o službu v domovech pro osoby se ZP, týdenních stacionářích a chráněném bydlení)

 

 • Kopie rozhodnutí o přiznaném příspěvku na péči

(pokud zájemce nemá přiznán příspěvek na péči, lze o něj zažádat na příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce v místě bydliště zájemce)

 

 • Kopie pravomocného rozsudku o omezení svéprávnosti + listina o ustanovení opatrovníka

(je-li zájemce omezen ve svéprávnosti a má soudem ustanoveného opatrovníka)

 

 • Aktuální kontakty

(telefon, adresa, e-mail na zájemce/opatrovníka + další blízké osoby

 

Při nástupu do DSSV vítáme vypracovaný tzv. osobní profil klienta (není povinný), který obsahuje podrobnější informace o něm, který nám umožní klienta lépe poznat a slouží jako jeden z podkladů pro plánování průběhu služby.