Informace pro zájemce

 

Zájemce o sociální služby v Domově sociálních služeb Vlašská

Domov sociálních služeb Vlašská poskytuje v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb.,  ambulantní a pobytové sociální služby osobám s mentálním postižením ve věku 19 – 64 let se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech, zejména schopností zajistit si osobní péči, využívání veřejných míst a služeb a uplatňování práv a nároků. Věková hranice nad 64 let je určena výhradně stávajícím klientům. Přednostně jsou přijímáni zájemci, kteří mají trvalý pobyt na území Hlavního města Prahy.

 

Sociální služby v Domově sociálních služeb Vlašská nejsou určeny pro:

  • osoby imobilní,
  • osoby, u kterých psychické nebo tělesné postižení převládá nad postižením mentálním i tak zásadním způsobem, že vyžadují specifickou odbornou péči, kterou jim služba není schopna poskytnout (nepřetržitá lékařská péče, podpůrná přístrojová léčba, uzavřené oddělení),
  • osoby, které potřebují bezbariérový provoz,
  • osoby trpící psychickou poruchou osobnosti na základě psychiatrické diagnózy, která by narušovala klidné soužití s ostatními uživateli služby.

 

V případě zájmu o poskytnutí sociální služby v DSSV je možné telefonicky nebo e-mailem domluvit schůzku se sociální pracovnicí DSSV nebo vedoucí vybrané sociální služby, při které bude zájemce informován o sociálních službách v DSSV, osobně si prohlédne naše zařízení a budou mu předány potřebné formuláře, které je možné stáhnout na našich webových stránkách nebo jsou dostupné u sociální pracovnice DSSV. Vyplněné formuláře lze doručit poštou na adresu Domov sociálních služeb Vlašská, Vlašská 25, 118 00 Praha 1) nebo přinést osobně sociální pracovnici DSSV (po předchozí telefonické domluvě).

 

Po přijetí formulářů je žádost znovu posouzena (vedoucí sociální služby, vedoucí zdravotního úseku, sociálním pracovníkem) a zájemce je písemně informován o výsledku řízení. V případě, že zájemce spadá do cílové skupiny DSSV, je-li volné místo ve vybrané sociální službě a ze strany zájemce zájem trvá, je následně domluven termín začátku poskytování sociální služby a podepsána Smlouva o poskytnutí sociální služby. V případě, že není ve vybrané sociální službě volné místo a zájemce spadá do cílové skupiny DSSV, je písemně o této skutečnosti informován a zařazen do evidence zájemců o sociální službu (přeje-li si to). V případě, že na základě poskytnutých informací a lékařských zpráv, zájemce nespadá do cílové skupiny DSSV nebo po získání podrobnějších informací nemá o sociální službu již zájem, je o této skutečnosti písemně informován.

 

K podání žádosti do Domova sociáních služeb Vlašská je nutné doložit:

 

  • Žádost o poskytnutí sociální služby v Domově sociálních služeb Vlašská

(dokument ke stažení na našich webových stránkách nebo u sociální pracovnice DSSV)

 

  • Vyjádření lékaře

(dokument ke stažení na našich webových stránkách nebo u sociální pracovnice DSSV, vyplňuje ho praktický    lékař)

 

  • Lékařské zprávy od odborných lékařů

(je-li zájemce v péči psychiatra, psychologa, neurologa atp. je vyžadována aktuální lékařská zpráva – ne starší 3 měsíce)

 

  • Kopie rozsudku o omezení svéprávnosti + listina o ustanovení opatrovníka

(je-li zájemce omezen ve svéprávnosti a má soudem ustanoveného opatrovníka)

 

  • Kopie rozsudku o schválení zastoupení členem domácnosti + listina o schválení zastoupení členem domácnosti

(je-li zájemce zastoupen členem domácnosti a má soudem ustanoveného zástupce)

 

  • Aktuální kontakty

(telefon, adresa, e-mail na zájemce/opatrovníka + další blízké osoby

 

Při nástupu do DSSV vítáme vypracovaný tzv. osobní profil klienta(není povinný), který obsahuje podrobnější informace o něm, který nám umožní klienta lépe poznat a slouží jako jeden z podkladů pro plánování průběhu služby.