Domov pro osoby se zdravotním postižením Vlašská

Kontakty:

Vlašská 25
Praha 1   

 

Bc. Martin Selner 
vedoucí DOZP
telefon: +420 257 181 756
mobil: +420 775 024 001
e-mail: selner@dssv-vlasska.cz

Stála služba DOZP: +420 773 628 704

Mgr. Lucie Kotlovská
pověřená vedením přímé péče
telefon: +420 257 181 752
mobil: +420 774 724 580
e-mail: vychova.vlasska@dssv-vlasska.cz

Pavlína Biegelová
zdravotní sestra pověřená vedením zdravotního úseku
telefon: +420 257 181 754
mobil: +420 777 287 615
e-mail: vlasska.zdravotni@dssv-vlasska.cz

 

   

Charakteristika místa poskytované služby:

Služba domov pro osoby se zdravotním postižením je poskytována v lokalitách Vlašská,  Doubravčany a Papírenská.

Domov pro osoby se zdravotním postižením, lokalita Vlašská se nachází v ulici Vlašská 25, v Praze 1, cca 10 minut pěšky od zastávky tramvají č. 12, 20, 22 – Malostranské náměstí. Odtud je také možné využít autobus č. 292, který staví u Nemocnice pod Petřínem. Od zastávky se zařízení nachází cca 2 min. chůze. Zařízení je umístěno v zahradě nedaleko Petřína. Budova je těžko dostupná pro imobilní klienty.

Domov Vlašská zajišťuje formu celoročního pobytu pro uživatele s mentálním postižením. Ve 3. patře a v podkroví se nacházejí dvou a třílůžkové ložnice. Pro denní aktivizační činnosti uživatelů slouží místnosti v nižších patrech zařízení – např. keramická a výtvarná dílna, šicí dílna a naučná kuchyňka. Stravování uživatelů je přímo v budově, v jídelně v 1. patře. Pro relaxaci slouží prostorná společenská místnost. Pro ergoterapii lze využít velkou zahradu, kde mají klientky možnost pracovat na záhoncích. Další pomocné práce mohou vykonávat v kuchyni a při úklidu zařízení. Velký důraz je kladen v rámci výchovně-terapeutické péče na společenský život uživatelů a nabídku kontaktů s ostatním prostředím.

Služba je poskytována ve speciálním zařízení a její rozsah je celoroční.

Cílová skupina uživatelů služby:

Ve službě DOZP se poskytuje pobytová služba osobám s mentálním postižením, ve věku 19 – 64 let. Klienti této služby jsou mobilní osoby se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech, zejména schopností zajistit si osobní péči, využívání veřejných míst, služeb a uplatňování práv a nároků. Přednostně jsou přijímáni zájemci, kteří mají trvalý pobyt na území Hlavního města Prahy.

Okruh lidí, kterým není služba určena:

 • osoby imobilní,
 • osoby, u kterých psychické nebo tělesné postižení převládá nad postižením mentálním tak zásadním způsobem, že vyžadují specifickou odbornou péči, kterou jim služba není schopna poskytnout (nepřetržitá lékařská péče, podpůrná přístrojová léčba, uzavřené oddělení)
 • lidem, kteří potřebují bezbariérový provoz,
 • osoby trpící psychickou poruchou osobnosti na základě psychiatrické diagnózy, která by narušovala klidné soužití s ostatními uživateli služby.

Posláním služby:

Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením je zajištění plnohodnotného a kvalitního života dospělým klientům s mentálním postižením se sníženou soběstačností z důvodu jejich zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Zachováním lidské důstojnosti a naplňováním individuálních potřeb klientů napomáhat v kontaktu s běžným způsobem života, se společenským prostředím a rodinou.

Cíle služby:

 • 80% uživatelů všech služeb se bude orientovat v přirozeném místním společenství.
 • Pro prohloubení kontaktů (veřejnost, rodiče, přátelé) zorganizovat dvě společenské veřejné akce ročně.
 • Zajistit 80% uživatelů služby využívání návazných zdrojů (kadeřnice, pedikůra, obchod, knihovna atd.).

Zásady poskytované služby:

 1. Služba je poskytována bez ohledu na barvu pleti, rasu, pohlaví, jazyk, náboženství, politické nebo jiné smýšlení.
 2. Služba zachovává mlčenlivost  ve vztahu k osobním a citlivým údajům klienta.
 3. Služba je poskytována s respektem k individuálním potřebám klienta.
 4. Služba je poskytována s respektem ke zdravotnímu postižení klienta.
 5. Služba je poskytována s respektem k právům jedince a zachování lidské důstojnosti.
 6. Služba podporuje soběstačnost klienta.
 7. Služba je poskytována kvalifikovaným personálem.
 8. Služba rozvíjí rodinné, přátelské vztahy a vztahy s veřejností.

Přijímání a jednání s klientem:

Uživatel je přijímán do služby domova pro osoby se zdravotním postižením vždy na základě žádosti o umístění, kterou zájemce o službu, případně jeho opatrovník, podá k sociální pracovnici ředitelství Vlašská. Při dalším jednání se zájemcem o službu bude vždy již přítomen pracovník služby, o kterou má žadatel zájem. V případě, že se zájemce o službu dohodnou na rozsahu čerpání služby, uzavřou spolu vždy písemnou smlouvu.

Smlouva obsahuje zejména označení smluvních stran, cíl poskytované služby (osobní cíl uživatele), druh sociální služby, místo a čas poskytování sociální služby, výši úhrady za sociální službu a způsob jejího placení, ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb, výpovědní důvody a výpovědní lhůty a dobu platnosti smlouvy.

Volit rozsah a míru služby je možno v následujících oblastech:

 • ubytování
 • úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
 • zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, v rozsahu 3 hlavních jídel, přesnídávky a odpolední svačiny,
 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 • pomoc při použití WC,
 • pomoc při oblékání a svlékání,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
 • pomoc při podávání jídla nebo pití,
 • pracovně vzdělávací činnost,
 • pomoc při upevnění a obnovení kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 • vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Volit rozsah a míru fakultativních činností je možno v následujících oblastech:

 • doprava uživatele do střediska auty zařízení,
 • individuální doprava uživatele autem zařízení,
 • individuální doprovod uživatele zaměstnancem poskytovatele,
 • doprava uživatele MHD do střediska s pracovníkem poskytovatele,
 • používání vlastních elektrospotřebičů na pokoji.

Odmítnutí poskytnutí služby:

Odmítnout sociální službu lze pouze v následujících případech:

 • DSSV neposkytuje typ služby, o který osoba žádá.
 • Žadatel nespadá do cílové skupiny služby.
 • Služba nemá volnou kapacitu.
 • Stávající uživatel služby hrubým způsobem porušuje nebo nedodržuje podmínky uzavřené smlouvou. Tyto důvody jsou ve smlouvě obsaženy.
 • Pokud žadatel žádá o stejný druh služby, ze které byl, z důvodů hrubého porušování povinností vyplývajících ze smlouvy, v době kratší než 6 měsíců, vypovězen.

Ukončení poskytované služby:

Poskytovaná služba může být ukončena ze strany uživatele i poskytovatele sociální služby z důvodů stanovených ve smlouvě.

Úhrady za poskytovanou službu:

Ceník úhrad domova pro osoby se zdravotním postižením pro uživatele je povinnou součástí smlouvy o poskytování služeb a řídí se platnou vyhláškou č. 505/2006 Sb.  § 17 a zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
Kompletní ceníky poskytovaných služeb

Počet volných míst pro klienty:

V současné době nemáme  žádné volné místo.

Leták služby:

Fotogalerie střediska:

DSSV Vlašská – Domov pro osoby se zdravotním postižením