Domov pro osoby se zdravotním postižením Papírenská

Kontakty

Papírenská 14
Praha 6   

 

Bc. Martina Sklenářová

vedoucí střediska telefon: +420 233 325 483

mobil: +420 731 387 037

e-mail: sklenarova@dssv-vlasska.cz

 

Stála služba: +420 774 724 199

Jitka Plívová

zdravotní sestra

Mobil: +420 777 287 612

e-mail: sesterna.papirenska@dssv-vlasska.cz

Charakteristika místa poskytované služby

Služba domov pro osoby se zdravotním postižením je poskytována v lokalitách Vlašská,  Doubravčany a Papírenská.

Domov pro osoby se zdravotním postižením,  lokalita Papírenská, se nachází v ulici Papírenská v Praze 6. Má 3 podlaží o rozloze  402m2 s pozemkem 1903 m2. Středisko zajišťuje formu celoročního pobytu pro osoby s mentálním postižením. Rozhodující věk pro přijetí žadatele do sociální služby je 19-64 let. Toto koedukované zařízení nabízí ubytování  pro 10 uživatelů. Uživatelům služby jsou k dispozici nově zrekonstruované jedno- až dvoulůžkové  pokoje v podkrovních místnostech vilky se zahradou. Stravování je zajištěno dovozem z centrální kuchyně z Domova sociálních služeb Vlašská. Prostorná zahrada kolem domova nabízí pro uživatele místo pro relaxaci i pro ergoterapeutickou činnost. Pomocné práce mají možnost vykonávat uživatelé i v přípravě a mytí nádobí a při úklidu.

Pro denní činnost v nižších patrech vily slouží nová keramická dílna, učební a relaxační místnost a k dalším nabízeným službám patří i plavání a doprovod na další společenské akce.

Cílová skupina uživatelů služby:

Ve službě DOZP se poskytuje pobytová služba osobám s mentálním postižením, ve věku 19 – 64 let. Klienti této služby jsou mobilní osoby se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech, zejména schopností zajistit si osobní péči, využívání veřejných míst, služeb a uplatňování práv a nároků. Přednostně jsou přijímáni zájemci, kteří mají trvalý pobyt na území Hlavního města Prahy.

Okruh lidí, kterým není služba určena

 • osoby imobilní,
 • osoby, u kterých psychické nebo tělesné postižení převládá nad postižením mentálním tak zásadním způsobem, že vyžadují specifickou odbornou péči, kterou jim služba není schopna poskytnout (nepřetržitá lékařská péče, podpůrná přístrojová léčba, uzavřené oddělení)
 • lidem, kteří potřebují bezbariérový provoz,
 • osoby trpící psychickou poruchou osobnosti na základě psychiatrické diagnózy, která by narušovala klidné soužití s ostatními uživateli služby.

Poslání služby

Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením je zajištění plnohodnotného a kvalitního života dospělým klientům s mentálním postižením se sníženou soběstačností z důvodu jejich zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Zachováním lidské důstojnosti a naplňováním individuálních potřeb klientů napomáhat v kontaktu s běžným způsobem života, se společenským prostředím a rodinou.

Cíle služby

 1. 80% klientů všech služeb se bude orientovat v přirozeném místním společenství.
 2. Pro prohloubení kontaktů (veřejnost, rodiče, přátelé) zorganizovat dvě společenské veřejné akce ročně.
 3. Podpořit aktivity a podporou pomoci při prostorové orientaci v přirozeném prostředí, pohybu osob ve vnitřním, vnějším prostoru i na veřejnosti. Docílit stavu, aby alespoň třetina uživatelů pobytové služby docházela samostatně do místa bydliště a zpět do střediska.

Zásady poskytované služby

 1. Služba je poskytována bez ohledu na barvu pleti, rasu, pohlaví, jazyk, náboženství, politické nebo jiné smýšlení.
 2. Služba zachovává mlčenlivost  ve vztahu k osobním a citlivým údajům klienta.
 3. Služba je poskytována s respektem k individuálním potřebám klienta.
 4. Služba je poskytována s respektem ke zdravotnímu postižení klienta.
 5. Služba je poskytována s respektem k právům jedince a zachování lidské důstojnosti.
 6. Služba podporuje soběstačnost klienta.
 7. Služba je poskytována kvalifikovaným personálem.
 8. Služba rozvíjí rodinné, přátelské vztahy a vztahy s veřejností.

Přijímání a jednání se zájemcem o službu

Uživatel je přijímán do služby domova pro osoby se zdravotním postižením vždy na základě žádosti o umístění, kterou zájemce o službu, případně jeho opatrovník, podá k sociální pracovnici ředitelství Vlašská. Při dalším jednání se zájemcem o službu bude vždy již přítomen pracovník služby, o kterou má žadatel zájem. V případě, že se zájemce o službu dohodnou na rozsahu čerpání služby, uzavřou spolu vždy písemnou smlouvu.

Smlouva obsahuje zejména označení smluvních stran, cíl poskytované služby (osobní cíl uživatele), druh sociální služby, místo a čas poskytování sociální služby, výši úhrady za sociální službu a způsob jejího placení, ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb, výpovědní důvody a výpovědní lhůty a dobu platnosti smlouvy.

Volit rozsah a míru služby je možno v následujících oblastech:

 • ubytování
 • úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
 • zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, v rozsahu 3 hlavních jídel, přesnídávky a odpolední svačiny,
 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 • pomoc při použití WC,
 • pomoc při oblékání a svlékání,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
 • pomoc při podávání jídla nebo pití,
 • pracovně vzdělávací činnost,
 • pomoc při upevnění a obnovení kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 • vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Volit rozsah a míru fakultativních činností je možno v následujících oblastech:

 • doprava uživatele do střediska auty zařízení,
 • individuální doprava uživatele autem zařízení,
 • individuální doprovod uživatele zaměstnancem poskytovatele,
 • doprava uživatele MHD do střediska s pracovníkem poskytovatele,
 • používání vlastních elektrospotřebičů na pokoji.

Odmítnutí poskytnutí služby

 • DSSV neposkytuje typ služby, o který osoba žádá.
 • Žadatel nespadá do cílové skupiny služby.
 • Služba nemá volnou kapacitu.
 • Stávající uživatel služby hrubým způsobem porušuje nebo nedodržuje podmínky uzavřené smlouvou. Tyto důvody jsou ve smlouvě obsaženy.
 • Pokud žadatel žádá o stejný druh služby, ze které byl, z důvodů hrubého porušování povinností vyplývajících ze smlouvy, v době kratší než 6 měsíců, vypovězen.

Ukončení poskytované služby

Poskytovaná služba může být ukončena ze strany uživatele i poskytovatele sociální služby z důvodu stanovených ve smlouvě.

Úhrady za poskytovanou službu:

Ceník úhrad domova pro osoby se zdravotním postižením pro uživatele je povinnou součástí smlouvy o poskytování služeb a řídí se platnou vyhláškou č. 505/2006 Sb.  § 17 a zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
Kompletní ceníky poskytovaných služeb

Počet volných míst

V současné době nemáme žádné volné místo.

Leták služby

Fotogalerie střediska:

DSSV Papírenská – Domov pro osoby se zdravotním postižením