Domov pro osoby se zdravotním postižením Papírenská

Kontakty

Papírenská 14
Praha 6

Ing. Jaroslav Scheuba

vedoucí střediska

telefon: +420 233 325 483

mobil: +420 731 387 037

e-mail:jaroslav.scheuba@dssv-vlasska.cz

 

Jitka Plívová

zdravotní sestra

e-mail: sesterna.papirenska@dssv-vlasska.cz

Charakteristika místa poskytované služby

Služba domov pro osoby se zdravotním postižením je poskytována v lokalitách Vlašská,  Doubravčany a Papírenská.

Domov pro osoby se zdravotním postižením,  lokalita Papírenská, se nachází v ulici Papírenská v Praze 6. Má 3 podlaží o rozloze  402m2 s pozemkem 1903 m2. Středisko zajišťuje formu celoročního pobytu pro osoby s mentálním postižením. Rozhodující věk pro přijetí žadatele do sociální služby je 19-64 let. Toto koedukované zařízení nabízí ubytování  pro 10 uživatelů. Uživatelům služby jsou k dispozici nově zrekonstruované jedno- až dvoulůžkové  pokoje v podkrovních místnostech vilky se zahradou. Stravování je zajištěno dovozem z centrální kuchyně z Domova sociálních služeb Vlašská. Prostorná zahrada kolem domova nabízí pro uživatele místo pro relaxaci i pro ergoterapeutickou činnost. Pomocné práce mají možnost vykonávat uživatelé i v přípravě a mytí nádobí a při úklidu.

Pro denní činnost v nižších patrech vily slouží nová keramická dílna, učební a relaxační místnost a k dalším nabízeným službám patří i plavání a doprovod na další společenské akce.

Cílová skupina uživatelů služby:

V domově pro osoby se zdravotním postižením se poskytují pobytové služby osobám s mentálním postižením, rozhodující věk pro přijetí je od 19 do 64 let. Věková skupina nad 64 let je určena výhradně stávajícím klientům. Uživateli této služby jsou mobilní klienti se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech, zejména schopností zajistit si osobní péči, používání veřejných míst a služeb a uplatňování práv a nároků.

Okruh lidí, kterým není služba určena

 • osoby imobilní,
 • osoby, u kterých psychické nebo tělesné postižení převládá nad postižením mentálním tak zásadním způsobem, že vyžadují specifickou odbornou péči, kterou jim služba není schopna poskytnout (nepřetržitá lékařská péče, podpůrná přístrojová léčba, uzavřené oddělení)
 • lidem, kteří potřebují bezbariérový provoz,
 • osoby trpící psychickou poruchou osobnosti na základě psychiatrické diagnózy, která by narušovala klidné soužití s ostatními uživateli služby.

Poslání služby

Posláním naší služby je snaha o začlenění uživatelů do běžného společenského života.

Cíle služby

 • 80% uživatelů služby se bude orientovat v přirozeném místním společenství.
 • Pro prohloubení kontaktů (veřejnost,rodiče ,přátele) zorganizovat dvě veřejné společenské akce ročně.
 • Alespoň  třetina klientů bude docházet  samostatně domů a zpět do střediska.
 • Polovina klientů se naučí plavat.

Přijímání a jednání se zájemcem o službu

Uživatel je přijímán do služby domova pro osoby se zdravotním postižením vždy na základě žádosti o umístění, kterou zájemce o službu, případně jeho opatrovník, podá k sociální pracovnici ředitelství Vlašská. Při dalším jednání se zájemcem o službu bude vždy již přítomen pracovník služby, o kterou má žadatel zájem. V případě, že se zájemce o službu dohodnou na rozsahu čerpání služby, uzavřou spolu vždy písemnou smlouvu.

Smlouva obsahuje zejména označení smluvních stran, cíl poskytované služby (osobní cíl uživatele), druh sociální služby, místo a čas poskytování sociální služby, výši úhrady za sociální službu a způsob jejího placení, ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb, výpovědní důvody a výpovědní lhůty a dobu platnosti smlouvy.

Volit rozsah a míru služby je možno v následujících oblastech:

 • ubytování
 • úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
 • zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, v rozsahu 3 hlavních jídel, přesnídávky a odpolední svačiny,
 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 • pomoc při použití WC,
 • pomoc při oblékání a svlékání,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
 • pomoc při podávání jídla nebo pití,
 • pracovně vzdělávací činnost,
 • pomoc při upevnění a obnovení kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 • vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Volit rozsah a míru fakultativních činností je možno v následujících oblastech:

 • doprava uživatele do střediska auty zařízení,
 • individuální doprava uživatele autem zařízení,
 • individuální doprovod uživatele zaměstnancem poskytovatele,
 • doprava uživatele MHD do střediska s pracovníkem poskytovatele,
 • používání vlastních elektrospotřebičů na pokoji.

Odmítnutí poskytnutí služby

 • DSSV neposkytuje typ služby, o který osoba žádá.
 • Žadatel nespadá do cílové skupiny služby.
 • Služba nemá volnou kapacitu.
 • Stávající uživatel služby hrubým způsobem porušuje nebo nedodržuje podmínky uzavřené smlouvou. Tyto důvody jsou ve smlouvě obsaženy.
 • Pokud žadatel žádá o stejný druh služby, ze které byl, z důvodů hrubého porušování povinností vyplývajících ze smlouvy, v době kratší než 6 měsíců, vypovězen.

Ukončení poskytované služby

Poskytovaná služba může být ukončena ze strany uživatele i poskytovatele sociální služby z důvodu stanovených ve smlouvě.

Úhrady za poskytovanou službu:

Ceník úhrad domova pro osoby se zdravotním postižením pro uživatele je povinnou součástí smlouvy o poskytování služeb a řídí se platnou vyhláškou č. 505/2006 Sb.  § 17 a zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
Kompletní ceníky poskytovaných služeb

Počet volných míst

V současné době nemáme žádné volné místo.

Leták služby

Fotogalerie střediska:

DSSV Papírenská – Domov pro osoby se zdravotním postižením