Domov pro osoby se zdravotním postižením Doubravčany

Kontakty:

Obec Doubravčany, čp. 12
281 44 Zásmuky
okres Kolín       

Mgr. Xénie Dočkálková
Pověřená řízením střediska
Telefon: +420 321 796 431
Mobil: +420 736 177 504
e-mail: dockalkova@dssv-vlasska.cz
 
Stála služba +420 777 724 570

Markéta Hudcová
Vedoucí přímé péče
Mobil: +420 775 024 016
e-mail:  hudcova@dssv-vlasska.cz

Martina Slánská
vedoucí zdravotního úseku
telefon: +420 321 796 431
e-mail: slanska@dssv-vlasska.cz

Jan Hurych
pracovník pověřený vedením provozního úseku

e-mail: hurych@dssv-vlasska.cz

Charakteristika místa poskytované služby:

Služba domov pro osoby se zdravotním postižením je poskytována v lokalitách Vlašská,  Doubravčany a Papírenská.

Domov pro osoby se zdravotním postižením, lokalita Doubravčany se nachází 52 km od Prahy směrem na Kutnou Horu nedaleko města Zásmuky. Jedná se o bývalý mlýn, který byl přebudován v posledním desetiletí minulého století. Centrální dům je dvoupatrový se zvýšeným podkrovím. V přízemí se nachází kuchyň, kancelář vedoucího střediska, kancelář hospodářky, sklady, kotelna, vodárna, prádelna, dílna a šatna.

V prvním podlaží najdeme společenskou halu, jídelnu, místnost pro návštěvy, kancelář vedoucí přímé péče, místnost pro pracovníky v přímé péči a pracovnu s relaxační místností.

Druhé podlaží je ložnicové. Jedno, dvou a třílůžkové pokoje doplňuje sesterna a izolační pokoj.

Třetí, podkrovní patro charakterizuje tělocvična a pokoje pro klienty, kteří nepotřebují v nočních hodinách stálou asistenci.

V dalších budovách areálu střediska najdeme keramickou dílnu, zahradnickou dílnu, truhlářskou dílnu a garáže. Budovy obklopuje tříhektarový pozemek, zahrada, pole, rybník a louky. O tyto pozemky se zaměstnanci spolu s klienty střediska podle svých schopností starají.

Spojení z Prahy je možné autobusem číslo 381 ze zastávky Háje. Cesta trvá přibližně jednu hodinu.

Cílová skupina uživatelů služby:

Ve službě DOZP se poskytuje pobytová služba osobám s mentálním postižením, ve věku 19 – 64 let. Klienti této služby jsou mobilní osoby se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech, zejména schopností zajistit si osobní péči, využívání veřejných míst, služeb a uplatňování práv a nároků. Přednostně jsou přijímáni zájemci, kteří mají trvalý pobyt na území Hlavního města Prahy.

Okruh lidí, kterým není služba určena:

 • osoby imobilní,
 • osoby, u kterých psychické nebo tělesné postižení převládá nad postižením mentálním tak zásadním způsobem, že vyžadují specifickou odbornou péči, kterou jim služba není schopna poskytnout (nepřetržitá lékařská péče, podpůrná přístrojová léčba, uzavřené oddělení)
 • lidem, kteří potřebují bezbariérový provoz,
 • osoby trpící psychickou poruchou osobnosti na základě psychiatrické diagnózy, která by narušovala klidné soužití s ostatními uživateli služby.

Posláním služby:

Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením je zajištění plnohodnotného a kvalitního života dospělým klientům s mentálním postižením se sníženou soběstačností z důvodu jejich zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Zachováním lidské důstojnosti a naplňováním individuálních potřeb klientů napomáhat v kontaktu s běžným způsobem života, se společenským prostředím a rodinou.

Cíle služby:

 • zajistit pro 80% klientů sociální služby využívání zdrojů (kadeřnice, obchod, knihovna atd.)
 • u všech klientů prohlubovat kontakt s přirozeným prostředím, nabídnout všem uživatelům účast nejméně na třech společenských akcích s účastí veřejnosti, přátel a rodiny
 • v rámci sportovního klubu Farmáři z Doubravčan zabezpečit nejméně třikrát do roka účast na sportovních akcích mimo středisko (SO, stolní tenis, petanque…).
 • všem klientům nabídnout alespoň dvakrát do roka návštěvu kina nebo divadla

Zásady poskytované služby:

 1. Služba je poskytována bez ohledu na barvu pleti, rasu, pohlaví, jazyk, náboženství, politické nebo jiné smýšlení.
 2. Služba zachovává mlčenlivost  ve vztahu k osobním a citlivým údajům klienta.
 3. Služba je poskytována s respektem k individuálním potřebám klienta.
 4. Služba je poskytována s respektem ke zdravotnímu postižení klienta.
 5. Služba je poskytována s respektem k právům jedince a zachování lidské důstojnosti.
 6. Služba podporuje soběstačnost klienta.
 7. Služba je poskytována kvalifikovaným personálem.
 8. Služba rozvíjí rodinné, přátelské vztahy a vztahy s veřejností.

Jednání s klientem:

Klient je přijímán do služby domova pro osoby se zdravotním postižením vždy na základě žádosti o umístění, kterou zájemce o službu, případně jeho opatrovník, podá k sociální pracovnici ředitelství Vlašská. Při dalším jednání se zájemcem o službu bude vždy již přítomen pracovník služby, o kterou má žadatel zájem. V případě, že se zájemce o službu dohodnou na rozsahu čerpání služby, uzavřou spolu vždy písemnou smlouvu.

Smlouva obsahuje zejména označení smluvních stran, cíl poskytované služby (osobní cíl klienta), druh sociální služby, místo a čas poskytování sociální služby, výši úhrady za sociální službu a způsob jejího placení, ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb, výpovědní důvody a výpovědní lhůty a dobu platnosti smlouvy.

Volit rozsah a míru služby je možno v následujících oblastech:

 • ubytování
 • úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
 • zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, v rozsahu 3 hlavních jídel, přesnídávky a odpolední svačiny,
 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 • pomoc při použití WC,
 • pomoc při oblékání a svlékání,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
 • pomoc při podávání jídla nebo pití,
 • pracovně vzdělávací činnost,
 • pomoc při upevnění a obnovení kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 • vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Volit rozsah a míru fakultativních činností je možno v následujících oblastech:

 • doprava klienta do střediska auty zařízení,
 • individuální doprava klienta autem zařízení,
 • individuální doprovod uživatele zaměstnancem poskytovatele,
 • doprava klienta MHD do střediska s pracovníkem poskytovatele

Odmítnout poskytnutí služby:

 • DSSV neposkytuje typ služby, o který osoba žádá.
 • Žadatel nespadá do cílové skupiny služby.
 • Služba nemá volnou kapacitu.
 • Stávající klient služby hrubým způsobem porušuje nebo nedodržuje podmínky uzavřené smlouvou. Tyto důvody jsou ve smlouvě obsaženy.
 • Pokud žadatel žádá o stejný druh služby, ze které byl, z důvodů hrubého porušování povinností vyplývajících ze smlouvy, v době kratší než 6 měsíců, vypovězen.

Ukončení poskytované služby:

Poskytovaná služba může být ukončena ze strany klienta i poskytovatele sociální služby z důvodů stanovených ve smlouvě.

Úhrady za poskytovanou službu:

Ceník úhrad domova pro osoby se zdravotním postižením pro klienty je povinnou součástí smlouvy o poskytování služeb a řídí se platnou vyhláškou č. 505/2006 Sb.  § 17 a zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
Kompletní ceníky poskytovaných služeb

Počet volných míst pro klienty:

Kapacita této pobytové služby je 16 lůžek. V současné době je kapacita služby zcela zaplněna.

Leták služby:

Fotogalerie střediska:

DSSV Doubravčany – Domov pro osoby se zdravotním postižením a Týdenní stacionář