Chráněné bydlení Háje

Kontakty

Chráněné bydlení Háje
Hlavatého 662/17  

 

Bc. Tereza Krátká, DiS.
Vedoucí střediska
mobil +420 775 024 014
e-mail: kratka@dssv-vlasska.cz

Bc. Tomáš Herman
Pracovník pověřený vedením chráněného bydlení lokality Ďáblice, Háje
tel: +420 774 724 579
e-mail: tomas.herman@dssv-vlasska.cz

Poslání

Posláním naší služby je snaha o začlenění uživatelů do běžného společenského života.

Cíle služby

 1. 80% klientů služby se bude orientovat v přirozeném místním společenství
 2. Pro prohloubení kontaktů (veřejnost, rodiče, přátelé) zorganizovat dvě společenské akce ročně
 3. Umožnit 80% klientů začlenit a uplatnit se na podporovaném a volném trhu práce

Cílová skupina

Ve Službě chráněného bydlení se poskytuje pobytová služba osobám s mentálním postižením, ve věku 19 – 64 let (věková skupina nad 64 let je určena výhradně stávajícím klientům). Klienti této služby jsou mobilní osoby se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech, zejména schopností zajistit si osobní péči, využívání veřejných míst, služeb a uplatňování práv a nároků. Přednostně jsou přijímáni zájemci, kteří mají trvalý pobyt na území Hlavního města Prahy.

Do cílové skupiny nespadají

 1. Osoby imobilní
 2. Osoby, u kterých psychické nebo tělesné postižení převládá nad postižením mentálním tak zásadním způsobem, že vyžadují specifickou odbornou péči, kterou jim služba není schopna poskytnout (nepřetržitá lékařská péče, podpůrná přístrojová léčba, uzavřené oddělení a podobně)
 3. Osoby trpící psychickou poruchou osobnosti na základě psychiatrické diagnózy, která by narušovala klidné soužití s ostatními klienty služby
 4. Osoby, které na základě svého onemocnění vyžadují akutní péči

Stravování

Klienti si hospodaří s pomocí asistenta nebo samostatně. Vše je domluveno smluvně na základě individuálních potřeb. Klient má také možnost, v pracovní dny, odebírat oběd z DSSV ve výši 55Kč.

 

Principy poskytované služby

 • Dodržování práv a svobod člověka, zejména práva na soukromí, důstojnost, práva si stěžovat, práva volby, práva na poskytování služby bezpečné a odborné.
 • Úcta a respekt k uživateli.
 • Respektování emocionální vazby našich uživatelů k zařízení.
 • Podpora samostatnosti a nezávislosti uživatele.
 • Poskytování služby dle individuálních potřeb uživatele a přizpůsobování služby jejich potřebám.
 • Využívání běžných služeb veřejnosti, přirozených vztahů, spolupráce s rodinou a přáteli.
 • Poskytování služby kvalifikovaným personálem.
 • Trvalá snaha o vzájemné partnerství a důvěru zaměstnanců a uživatelů.
 • Otevřenost poskytování služby vůči uživatelům.

Příjímání a jednání se zájemcem o sociální službu

Smlouva o poskytování Služby chráněného bydlení, je uzavírána na základě písemné žádosti o poskytování sociální služby, kterou zájemce o službu, popřípadě jeho opatrovník, podá k sociální pracovnici Domova sociálních služeb Vlašská.

Při jednání se zájemcem o službu, je vždy přítomen pověřený pracovník konkrétní služby, o kterou zájemce žádá. V případě, že se zájemce o službu a poskytovatel dohodnou na rozsahu čerpání služby, uzavřou mezi sebou písemnou Smlouvu.

Smlouva o poskytování sociální služby obsahuje označení smluvních stran, rozsah poskytované sociální služby (včetně osobního cíle klienta), druh sociální služby, místo a čas poskytované sociální služby, výši úhrad a způsob jejího placení, ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování í sociální služby, výpovědní důvody a výpovědní lhůty a dobu platnosti Smlouvy.

Odmítnutí poskytnutí sociální služby

Domov sociálních služeb Vlašská se řídí při odmítnutí uzavření Smlouvy §91 odst. 3 zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách.

  1. DSSV neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb (DSSC je zájemci nápomocný v hledání jiné vhodné služby zejména radou, poskytnutím kontaktů na jiné poskytovatele sociálních služeb, atd.)
  • Věková hranice – osoby mladší 19 – ti let a starší 64 let (věková hranice nad 64 let je určena výhradně stávajícím klientům)
  • Osoby imobilní
  • Osoby, u kterých psychické nebo tělesné postižení převládá nad postižením mentální, tak zásadním způsobem, že vyžadují specifickou odbornou péči (nepřetržitá lékařská péče, podpůrná přístrojová léčba, uzavřené oddělení a podobně)
  • Osoby, které potřebují bezbariérový provoz
  • Osoby trpící psychickou poruchou osobnosti na základě psychiatrické diagnózy, která by narušovala klidné soužití s ostatními klienty služby
  1. Sociální služba, o kterou osoba žádá, nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí takové sociální služby
  2. Zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby
  3. Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí Smlouvy o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze Smlouvy

Stručná charakteristika místa

Služba chráněného bydlení je poskytována ve třech lokalitách v Praze. Všechny lokality jsou dopravně dobře dostupné. Podpora a pomoc od pracovníků Služby chráněného bydlení je zabezpečena na všech lokalitách a to dle potřeb klientů. Všechny byty se nachází v běžných zástavbách panelákových domů a nejsou bezbariérové.

Chráněné byty v této lokalitě se nachází v ulici Hlavatého 662/17. Zde máme celkem 4 byty – jedna garsoniéra, jeden byt o velikosti 1+1 a dále dva byty o velikosti 2+1. V každém bytě je sociální zařízení a společný prostor (kromě garsoniéry) – jídelnu s kuchyňským koutem.

Lokalita Háje je určena pro 8 osob.

Úhrady za poskytovanou službu:

Ceník úhrad chráněného bydlení pro uživatele je povinnou součástí smlouvy o poskytování služeb a řídí se platnou vyhláškou č. 505/2006 Sb. § 17 a zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
Kompletní ceníky poskytovaných služeb

Počet volných míst

V této lokalitě je 1 volné místo – muž.

Fotogalerie střediska: