Chráněné bydlení Dubeč

Kontakty

Chráněné bydlení Dubeč
Nad Mlýnským potokem 510
107 00 Praha 10

Tereza Ronnerová, Bc., Dis
Vedoucí služby chráněné bydlení
Doležalova 1036
190 00, Praha 9
telefon: +420 222 931 171
mobil: +420 775 024 014
e-mail: tereza.ronnerova@dssv-vlasska.cz

Bc. Tomáš Herman
Pracovník pověřený vedením chráněného bydlení lokality Dubeč, Háje
tel: +420 774 724 579
e-mail: tomas.herman@dssv-vlasska.cz

Poslání chráněného bydlení

Posláním naší služby je snaha o začlenění uživatelů do běžného společenského života.

Cíle služby

 • 80% uživatelů všech služeb se bude orientovat v přirozeném místním společenství.
 • Pro prohloubení kontaktů (veřejnost, rodiče, přátelé) zorganizovat dvě společenské akce ročně.
 • Umožnit 80% uživatelů začlenit  a uplatnit se na volném trhu práce.

Cílová skupina uživatelů

V chráněném bydlení se poskytují pobytové služby osobám s mentálním postižením, rozhodující věk pro přijetí je od 19 do 64 let. Věková skupina nad 64 let je určena výhradně stávajícím klientům.Uživateli této služby jsou mobilní klienti se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech, zejména schopností zajistit si osobní péči, používání veřejných míst a služeb a uplatňování práv a nároků.
Do cílové skupiny nespadají osoby:
 • osoby imobilní,
 • osoby, u kterých psychické nebo tělesné postižení převládá nad postižením mentálním tak zásadním způsobem, že vyžadují specifickou odbornou péči, kterou jim služba není schopna poskytnout (nepřetržitá lékařská péče, podpůrná přístrojová léčba, uzavřené oddělení)
 • lidem, kteří potřebují bezbariérový provoz,
 • osoby trpící psychickou poruchou osobnosti na základě psychiatrické diagnózy, která by narušovala klidné soužití s ostatními uživateli služby.

Stravování

Klienti si hospodaří s pomocí asistenta samostatně a individuálně. Asistenti bytů  pomáhají  klientovi s nakupováním potravin, vedením financí a vařením.
Klient si může smluvně odebírat oběd, v zaměstnání ,v jiných organizacích.nebo v jiné službě poskytované DSSV hotově jako host v částce 45,- Kč.

Principy poskytované služby

 • Dodržování práv a svobod člověka, zejména práva na soukromí, důstojnost, práva si stěžovat, práva volby, práva na poskytování služby bezpečné a odborné.
 • Úcta a respekt k uživateli.
 • Respektování emocionální vazby našich uživatelů k zařízení.
 • Podpora samostatnosti a nezávislosti uživatele.
 • Poskytování služby dle individuálních potřeb uživatele a přizpůsobování služby jejich potřebám.
 • Využívání běžných služeb veřejnosti, přirozených vztahů, spolupráce s rodinou a přáteli.
 • Poskytování služby kvalifikovaným personálem.
 • Trvalá snaha o vzájemné partnerství a důvěru zaměstnanců a uživatelů.
 • Otevřenost poskytování služby vůči uživatelům.

Příjímání a jednání se zájemcem o sociální službu

Uživatel je přijímán do služby chráněného bydlení vždy na základě žádosti o umístění, kterou zájemce o službu, případně jeho opatrovník, podá k sociální pracovnici ředitelství Vlašská. Při dalším jednání se zájemcem o službu bude vždy již přítomen pracovník služby, o kterou má žadatel zájem. V případě, že se zájemce o službu dohodnou na rozsahu čerpání služby, uzavřou spolu vždy písemnou smlouvu.
Smlouva obsahuje zejména označení smluvních stran, cíl poskytované služby (osobní cíl uživatele), druh sociální služby, místo a čas poskytování sociální služby, výši úhrady za sociální službu a způsob jejího placení, ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb, výpovědní důvody a výpovědní lhůty a dobu platnosti smlouvy.

Odmítnutí poskytnutí sociální služby lze v následujících případech:

 • DSSV neposkytuje typ služby, o který osoba žádá.
 • Žadatel nespadá do cílové skupiny služby.
 • Služba nemá volnou kapacitu.
 • Stávající uživatel služby hrubým způsobem porušuje nebo nedodržuje podmínky uzavřené smlouvou. Tyto důvody jsou ve smlouvě obsaženy.
 • Pokud žadatel žádá o stejný druh služby, ze které byl, z důvodů hrubého porušování povinností vyplývajících ze smlouvy, v době kratší než 6 měsíců, vypovězen.

Stručná charakteristika místa

Chráněné byty v Dubči jsou součástí Domova sociálních služeb Vlašská.
Služba je poskytována lidem s mentálním postižením na adrese Nad Mlýnským potokem 510, Praha 10,  Dubeč. V panelovém domě jsou dva byty, jeden pro dva klienty a druhý pro čtyři klienty. Je zde poskytována asistence, dle potřeb klientů.Chráněné bydlení se nachází na okraji Prahy, v klidné lokalitě. Místo je dopravě  dobře dostupné.
Ze zastávky Škola Dubeč, která je vzdálena od  domu 3 minuty chůze:
 • autobus číslo 240 – 20minut na metro B, Černý most
 • autobus číslo 240 – 25minut na metro C, Háje
 • autobus číslo 111 – 20minut na metro A, Skalka
 • autobus číslo 329 – 20minut na metro A, Skalka
V blízkém okolí je malá samoobsluha a večerka se smíšeným zbožím. Dále se zde nachází bowling bar, restaurace, Sokolovna a římskokatolický kostel. Je zde také krásný les s naučnou stezkou. V okolí jsou dva supermarkety.

Úhrady za poskytovanou službu:

Ceník úhrad chráněného bydlení pro uživatele je povinnou součástí smlouvy o poskytování služeb a řídí se platnou vyhláškou č. 505/2006 Sb.  § 17 a zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Počet volných míst pro klienty

V této lokalitě není volné místo.

Fotografie střediska: