Chráněné bydlení – Dejvice – Krohova

Kontakty

Chráněné bydlení Dejvice – Krohova
Krohova 2214/71 
160 00 Praha 6

Mgr. Lenka Kardašová
Vedoucí Služby
Mobil: 777 287 619
Email: lenka.kardasova@dssv-vlasska.cz

 

 
 

1) Cílová skupina

Ve chráněném bydlení Krohova poskytujeme sociální služby lidem s chronickým duševním onemocněním a s mentálním postižením. Služba je určena pro lidi, kteří opustili ústavní sociální zařízení HMP a PN Bohnice.

Přednostně jsou přijímáni zájemci, kteří mají trvalý pobyt na území Hlavního města Prahy.

Do cílové skupiny nespadají:

 • Osoby imobilní
 • Osoby, u kterých psychické nebo tělesné postižení převládá nad postižením mentálním, tak zásadním způsobem, že vyžadují specifickou odbornou péči, kterou jim služba není schopna poskytnout (nepřetržitá lékařská péče, podpůrná přístrojová léčba apod.)
 • Osoby, které na základě svého onemocnění vyžadují akutní péči

 

2) Přijímání a jednání se zájemcem o sociální službu

Zájemci o sociální službě se o námi poskytovaných službách mohou dozvědět:

 • prostřednictvím internetových stránek organizace: www.dssv-vlasska.cz
 • prostřednictvím osobní návštěvy v organizaci
 • telefonickým dotazem na tel. č.: +420 321 796 431
 • e-mailovým dotazem na e-mail: info@dssv-vlasska.cz

 

Se zájemci o službu probíhají schůzky, jejichž cílem je poskytnout podrobné a srozumitelné informace o službě, získání potřebných informací o zájemci, jeho potřebách a představě o poskytování služby.

Při jednání se zájemcem o službu, je vždy přítomen pověřený pracovník konkrétní služby, o kterou zájemce žádá. V případě, že se zájemce o službu a poskytovatel dohodnou na rozsahu čerpání služby, uzavřou mezi sebou písemnou Smlouvu. Smlouva o poskytování sociální služby obsahuje označení smluvních stran, rozsah poskytované sociální služby (včetně osobního cíle klienta), druh sociální služby, místo a čas poskytované sociální služby, výši úhrad a způsob jejího placení, ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociální služby, výpovědní důvody a výpovědní lhůty a dobu platnosti Smlouvy.

Služba chráněné bydlení Krohova se soustřeďuje na klienty, kteří jsou dlouhodobě hospitalizováni v psychiatrické nemocnici nebo jsou dlouhodobě umístěni v DOZP (DZR) a chtějí změnit svou situaci. První kontakt se zájemcem o službu se proto odvíjí zpravidla v psychiatrické nemocnici nebo v pobytové sociální službě.  Sociální pracovnice služby chráněného bydlení kontaktuje zájemce o službu přímo v zařízení, zpravidla je potřeba učinit osobní návštěvu zájemce a zjistit jeho představy o budoucím životě.

Cílem je především:

 • zjistit situaci, ve které se člověk nachází, jeho přání, očekávání od služby, proč se rozhodl ke změně,
 • podat základní informace o službě CHB (cílová skupina, forma bydlení, podpora asistentů),
 • nebo nabídnout další alternativy, informovat o jiných službách nebo poradenských centrech, na která se může obrátit s žádostí o radu.

Sociální pracovnice připraví strategii přípravy zájemce na přechod z instituce do chráněného bydlení. Využívá přitom přirozených vazeb zájemce z rodiny i z řad pracovníků stávající instituce. Odmítnutí poskytnutí sociální služby 

Domov sociálních služeb Vlašská se řídí při odmítnutí uzavření Smlouvy §91 odst. 3 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

DSSV neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb (DSSV je zájemci nápomocný v hledání jiné vhodné služby zejména radou, poskytnutím kontaktů na jiné poskytovatele sociálních služeb atd.)

Sociální služba, o kterou osoba žádá, nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby.

Zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby

Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze Smlouvy.

 

3) Metody práce:

Při realizaci služby primárně vycházíme z:

 • vůle a preferencí uživatele našich služeb
 • míry potřebné podpory v různých životních oblastech

Na základě těchto dvou kritérií stanovujeme cíle spolupráce a volíme konkrétní metody sociální práce.

Metody poskytování služby jsou založeny na individuálním přístupu k člověku a principu zvyšování samostatnosti a soběstačnosti. Pracujeme dle interních dokumentů Etický kodex a Metodika práce. V práci postupujeme podle principů konceptu plánování zaměřeného na člověka.

Jde zejména:

 • Individuální přístup ke každému klientovi
 • Nabízet vždy možnost volby a sebeurčení
 • Nabízet možnost rozhodování se o vlastní budoucnosti
 • Zachovávat rovnocenný přístup ke klientům
 • Podpora je zajišťována odborným týmem asistentů pod supervizí
 • Průběh služby a její organizace se přizpůsobují individuálním potřebám klientů.

 

4) Stručná charakteristika místa

Služba Chráněného bydlení Dejvice – Krohova je poskytována v domě v běžné zástavbě a není bezbariérová.

Podpora a pomoc pracovníků je zajištěna v místě služby nepřetržitě.

V domě se nachází čtyři jednolůžkové pokoje. Kromě pokojů je zde ke společnému užívání sociální zařízení, kuchyň, obývací pokoj a zahrada.

Celková kapacita lokality Chráněné bydlení – Dejvice – Krohova jsou 4. místa.

 

5) Stravování

Klienti si hospodaří s pomocí asistenta nebo samostatně. Vše je domluveno smluvně na základě individuálních potřeb.

 

6) Úhrady za poskytovanou službu

Ceník úhrad Chráněného bydlení pro uživatele je povinnou součástí smlouvy o poskytování služeb a řídí se platnou vyhláškou č. 505/2006 Sb. §17 a zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.