Centrum denních služeb Vlašská

Kontakty:

Vlašská 25
Praha 1  

 
Bc. Martin Selner
vedoucí CDS
telefon: +420 257 181 756
mobil: +420 775 024 001
e-mail: selner@dssv-vlasska.cz
  

Provozní doba:

Služba je poskytována v pracovních dnech od pondělí do pátku, v čase 8,00 – 16,00 hod., po dobu platnosti smlouvy

Charakteristika místa poskytované služby:

Centrum denních služeb se nachází v jednom z podlaží střediska Vlašská, cca 10 minut pěšky od zastávky tramvají č. 12, 20, 22 – Malostranské náměstí. Odtud je také možné využít autobus č. 292, který staví u Nemocnice pod Petřínem. Objekt není bezbariérově řešen.
Obědy jsou poskytovány přímo ve středisku Vlašská.

Cílová skupina uživatelů služby:

V centru denních služeb se poskytují ambulantní služby osobám s mentálním postižením, rozhodující věk pro přijetí je od 19 do 64 let. Uživateli této služby jsou mobilní klienti se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech, zejména schopností zajistit si osobní péči, používání veřejných míst a služeb a uplatňování práv a nároků.

Okruh lidí, kterým není služba určena:

 • osoby imobilní
 • osoby, u kterých psychické nebo tělesné postižení převládá nad postižením mentálním tak zásadním způsobem, že vyžadují specifickou odbornou péči, kterou jim služba není schopna poskytnout (nepřetržitá lékařská péče, podpůrná přístrojová léčba, uzavřené oddělení)
 • lidem, kteří potřebují bezbariérový provoz
 • osoby trpící psychickou poruchou osobnosti na základě psychiatrické diagnózy, která by narušovala klidné soužití s ostatními uživateli služby.

Posláním služby:

Posláním naší služby je snaha o začlenění uživatelů do běžného společenského života.

Cíle služby:

 • 80% uživatelů všech služeb se bude orientovat v přirozeném místním společenství.
 • Pro prohloubení kontaktů (veřejnost, rodiče, přátelé) zorganizovat dvě společenské akce ročně.
 • Během každého roku zorganizovat 5 jednodenních fakultativních výletů mimo Prahu.

Principy služby:

 • Dodržování práv a svobod člověka, zejména práva na soukromí, důstojnost, práva si stěžovat, práva volby, práva na poskytování služby bezpečné a odborné.
 • Úcta a respekt k uživateli.Respektování emocionální vazby našich uživatelů k zařízení.
 • Respektování emocionální vazby našich uživatelů k zařízení.
 • Podpora samostatnosti a nezávislosti uživatele.
 • Poskytování služby dle individuálních potřeb uživatele a přizpůsobování služby jejich potřebám.
 • Využívání běžných služeb veřejnosti, přirozených vztahů, spolupráce s rodinou a přáteli.
 • Poskytujeme službu kvalifikovaným personálem.
 • Trvalá snaha o vzájemné partnerství a důvěru zaměstnanců a uživatelů.
 • Otevřenost poskytování služby vůči uživatelům.

Přijímání a jednání s klientem:

Uživatel je přijímán do centra denních služeb vždy na základě žádosti o umístění, kterou zájemce o službu, případně jeho opatrovník, podá k sociální pracovnici ředitelství Vlašská. Při dalším jednání se zájemcem o službu bude vždy již přítomen pracovník služby, o kterou má žadatel zájem. V případě, že se zájemce o službu dohodnou na rozsahu čerpání služby, uzavřou spolu vždy písemnou smlouvu.
Smlouva obsahuje zejména označení smluvních stran, cíl poskytované služby (osobní cíl uživatele), druh sociální služby, místo a čas poskytování sociální služby, výši úhrady za sociální službu a způsob jejího placení, ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb, výpovědní důvody a výpovědní lhůty a dobu platnosti smlouvy.

Odmítnout poskytnutí služby:

Odmítnout sociální službu lze pouze v následujících případech:
 • Domov Vlašská neposkytuje typ služby, o který osoba žádá.
 • Žadatel nespadá do cílové skupiny služby.
 • Služba nemá volnou kapacitu.
 • Stávající uživatel služby hrubým způsobem porušuje nebo nedodržuje podmínky uzavřené smlouvou. Tyto důvody jsou ve smlouvě obsaženy.
 • Pokud žadatel žádá o stejný druh služby, ze které byl, z důvodů hrubého porušování povinností vyplývajících ze smlouvy,  v době kratší než 6 měsíců, vypovězen.

Ukončení poskytované služby:

Poskytovaná služba může být ukončena ze strany uživatele i poskytovatele sociální služby z důvodu stanovených ve smlouvě.

Nabídka Centra denních služeb:

 • Aktivizační programy
  • pracovní činnosti ve výtvarné dílně
   • pracovní činnosti ve výtvarné dílně (malování, vyšívání, tkaní, výroba šperků, batikování aj.)
   • kulturní a společenské akce
   • tréninková kavárna: rozvíjení základních pracovních a sociálních dovedností
   • výroba dekoračních předmětů
   • malba na textil a hedvábí
   • výroba glycerinových mýdel
   • a další techniky dle zájmu uživatelů…
  • kulturní a společenské akce
   • návštěvy výstav, koncertů a divadel
   • spolupráce s Národním filmovým archivem – promítání filmů dle výběru uživatelů
   • pravidelné tématické výlety spojené s pěší turistikou
   • turisticko poznávací rekreace
   • nácvik domácích prací, orientace v obchodě, samostatný nákup (příprava na samostatné bydlení)
   • celoživotní vzdělávání (opakování trivia)
   • kurz práce s počítačem
   • kurz společenského chování
   • kurz stolničení
   • kurz anglického jazyka
   • job club
   • klubová činnost (společenské hry, četba z knih, novin a časopisů, sledování videa, řešení rébusů a křížovek)
   • prodej výrobků z výtvarné dílny
  • tréninková kavárna: rozvíjení základních pracovních a sociálních dovedností (včasný příchod do práce, být aktivní po celou dobu směny, vycházet s kolegy, dodržování rozpisu služeb, dodržování osobní hygieny, péče o pracovní oděv, orientace v pracovně právních vztazích)
   • náplň práce v Kavárně
    • příprava občerstvení
    • obsluha zákazníků: přijímání, příprava a servírování objednávek, výměna popelníků, odnášení použitého nádobí, asistence při placení útraty, úklid stolu po odchodu zákazníků
    • příprava stolků a židlí
    • zametání terasy
    • kontrola a úklid WC
    • umývání a leštění barového pultu, vitrín a polic
    • zametání a mytí podlah uvnitř baru
    • mytí nádobí v myčce a jeho úklid
    • vynášení košů a třídění odpadu
   • individuální práce
    • témata související s chodem kavárny (káva, čaj, pivo, víno, Coca-Cola, horké nápoje)
    • individuální plány – cíle a očekávání
    • stanovení rizikových situací
    • základy angličtiny
    • řešení konkrétních situací při obsluze (obsluha zprava, komunikace se zákazníkem, správné podávání sklenic apod.)
    • řešení modelových situací
    • pravidelné hodnocení jednotlivých klientů po směně
    • samostatné zapisování docházky
    • trénink samostatnosti při sebeobsluze (obědy, převlékání)

Úhrady za poskytovanou službu:

Ceník úhrad centra denních služeb pro uživatele je povinnou součástí smlouvy o poskytování služeb a řídí se platnou vyhláškou č. 505/2006 Sb.  § 17 a zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Počet volných míst pro klienty:

Kapacita Centra denních služeb je 17 míst. V současné době jsou 3 volná místa.

Leták služby:

 

Fotogalerie střediska: