Centrum denních služeb Vilová

Kontakty:

Vilová 2
Praha 10     

Mgr. Zdenka Brkalová
Vedoucí střediska
Tel.: +420 274 814 385
Mob.: +420 774 724 573
 
Lenka Davídková
Pracovník sociální péče
Pověřen vedením služby CDS
mobil: +420 774 724 587
 

 

Charakteristika místa poskytované služby:

Centrum denních služeb Vilová se nachází ve starší vilové zástavbě nedaleko stanice metra Strašnická.
Je dostupná od tramvajových linek č. 22, 26, 7, 19, ze stanic Strašnické krematorium, Strašnická nebo v Olšinách. Je obklopena menší zahradou, která umožňuje posezení venku.
Ve středisku Vilová jsou provozovány 2 typy služeb- služba CDS a služba Týdenní stacionář.
Pro denní aktivizační činnosti CDS je určena místnost v 1. patře, zařízená jako výtvarná a rukodělná dílna. Ostatní prostory domu sdílí služba CDS s druhou službou- týdenním stacionářem. V suterénu se nachází dobře vybavená keramická dílna a v areálu zahrady malá tělocvična a fines. Ke stravování slouží jídelna v přízemí, s přilehlou kuchyní, zařízenou pro servírování stravy a mytí nádobí. Jídla jsou dovážena z centrální kuchyně DSSV ve speciálních nádobách, ve speciálním autě. Jídelna slouží zároveň jako společenská místnost, v níž se konají programy uživatelů nebo setkání s rodiči a návštěvami.

Cílová skupina uživatelů služby:

V centru denních služeb se poskytují ambulantní služby osobám s mentálním postižením, rozhodující věk pro přijetí je od 19 do 64 let. Věková skupina nad 64 let je určena výhradně stávajícím klientům. Uživateli této služby jsou mobilní klienti se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech, zejména schopností zajistit si osobní péči, používání veřejných míst a služeb a uplatňování práv a nároků.

Okruh lidí, kterým není služba určena:

 • osoby imobilní
 • osoby, u kterých psychické nebo tělesné postižení převládá nad postižením mentálním tak zásadním způsobem, že vyžadují specifickou odbornou péči, kterou jim služba není schopna poskytnout (nepřetržitá lékařská péče, podpůrná přístrojová léčba, uzavřené oddělení)
 • lidem, kteří potřebují bezbariérový provoz
 • osoby trpící psychickou poruchou osobnosti na základě psychiatrické diagnózy, která by narušovala klidné soužití s ostatními uživateli služby.

Poslání služby:

Posláním naší služby je snaha o začlenění uživatelů do běžného společenského života.

Cíle služby:

 • 80% uživatelů všech služeb se bude orientovat v přirozeném místním společenství.
 • Pro prohloubení kontaktů (veřejnost, rodiče, přátelé) zorganizovat ročně dvě veřejné společenské akce.
 • 50% uživatelů bude zvládat samostatně cestu ze střediska domů.
 • 90% uživatelů se zapojí do aktivizačních činností.

Principy služby:

 • Dodržování práv a svobod člověka, zejména práva na soukromí, důstojnost, práva si stěžovat, práva volby, práva na poskytování služby bezpečné a odborné.
 • Úcta a respekt k uživateli.Respektování emocionální vazby našich uživatelů k zařízení.
 • Respektování emocionální vazby našich uživatelů k zařízení.
 • Podpora samostatnosti a nezávislosti uživatele.
 • Poskytování služby dle individuálních potřeb uživatele a přizpůsobování služby jejich potřebám.
 • Využívání běžných služeb veřejnosti, přirozených vztahů, spolupráce s rodinou a přáteli.
 • Poskytujeme službu kvalifikovaným personálem.
 • Trvalá snaha o vzájemné partnerství a důvěru zaměstnanců a uživatelů.
 • Otevřenost poskytování služby vůči uživatelům.

Nabídka aktivizačních činností:

 • Výtvarné a rukodělné činnosti/malování,vyšívání,tkaní,batikování, výroba šperků aj./
 • Hudebně pohybové a hudebně instrumentální činnosti
 • Pohybové a sportovní aktivity/ plavání,stolní tenis,bocce, posilování aj./
 • Práce v keramické dílně
 • Pomocné práce v rámci provozu střediska
 • Kurz vaření
 • Pravidelné vycházky s návštěvou zajímavých míst,výstav a muzeí.
 • Výlety autem i veřejnou dopravou

Jednání s klientem:

Uživatel je přijímán do centra denních služeb vždy na základě žádosti o umístění, kterou zájemce o službu, případně jeho opatrovník, podá k sociální pracovnici ředitelství Vlašská. Při dalším jednání se zájemcem o službu bude vždy již přítomen pracovník služby, o kterou má žadatel zájem. V případě, že se zájemce o službu dohodnou na rozsahu čerpání služby, uzavřou spolu vždy písemnou smlouvu.
Smlouva obsahuje zejména označení smluvních stran, cíl poskytované služby (osobní cíl uživatele), druh sociální služby, místo a čas poskytování sociální služby, výši úhrady za sociální službu a způsob jejího placení, ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb, výpovědní důvody a výpovědní lhůty a dobu platnosti smlouvy.

Odmítnout poskytnutí služby:

Odmítnutí poskytnutí sociální služby lze pouze v následujících případech:

 • Domov Vlašská neposkytuje typ služby, o který osoba žádá.
 • Žadatel nespadá do cílové skupiny služby.
 • Služba nemá volnou kapacitu.
 • Stávající uživatel služby hrubým způsobem porušuje nebo nedodržuje podmínky uzavřené smlouvou. Tyto důvody jsou ve smlouvě obsaženy.
 • Pokud žadatel žádá o stejný druh služby, ze které byl, z důvodů hrubého porušování povinností vyplývajících ze smlouvy,  v době kratší než 6 měsíců, vypovězen.

Ukončení poskytované služby:

Poskytovaná služba může být ukončena ze strany uživatele i poskytovatele sociální služby z důvodů stanovených ve smlouvě.

Úhrady za poskytovanou službu:

Ceník úhrad centra denních služeb pro uživatele je povinnou součástí smlouvy o poskytování služeb a řídí se platnou vyhláškou č. 505/2006 Sb.  § 17 a zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
Kompletní ceníky poskytovaných služeb

Počet volných míst pro klienty:

Kapacita služby CDS Vilová je 21 míst. V současné době nemáme žádné volné místo.
Provozní doba: PO – PÁ , 7.00 – 17.00 hod.

Leták služby:

Fotogalerie střediska:

DSSV Vilová – Centrum denních služeb